دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمیدرضا   غفارزاده

پست الکترونیکی : h-ghaffarzadeh@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : B.A Economics
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : Univ Tehran

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : M.A Economics
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : Univ Essex

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مطالعات توسعه شهری ( Ph.D Urban Development Studies)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Univ Aberdeen

سوابق اجرایی

 Name :    Hamidreza Ghaffarzadeh 

Education:  Ph.D Urban Development Studies (Univ Aberdeen) ; M.A Economics ( Univ Essex); Diploma Economics ( Univ Lancaster), B.A Economics ( Univ Tehran )

Work :  Contracts Sn. Officer , Mins of Energy & Heavy Industries  (1980-  1986); 

Programme Officer, Economist,  Manager, UN( 1986-  2009);

Lecturer ( full time 2009 till now) ,

Official Translator (1981 till now ) ,

Contracts and Commerce Consultant ( 1982 till now )

Contact details: hamid.ghaffarzadeh@gmail.com;

phone: 09123715908

     

 

 عضویت در جوامع علمی

انجمن متخصصین محیط زیست ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر کل دفتر امور بین الملل

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388/07/21

حمیدرضا غفارزاده

حمیدرضا غفارزاده

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^